Stypendium skierowane jest do przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Oszkowicach, którzy pragną pogłębiać wiedzę, odkrywać i rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w kołach naukowych, kursach językowych lub innych szkoleniach, a także korepetycjach. Możliwe jest finansowanie zaleconej terapii logopedycznej, psychoterapii, zajęć rehabilitacyjnych. Stypendium może być jednorazowe lub cykliczne i przyznawane jest w wysokości zależnej od potrzeb dziecka w ramach budżetu ustanowionego na dany rok szkolny. Dodatkowo, przyznamy jednorazowe Stypendium dla jednego ucznia za dobre wyniki w nauce – minimalna średnia 4,8. W przypadku, gdy kilkoro dzieci uzyska taką samą średnią, przy przyznaniu Stypendium będziemy brać pod uwagę, zaangażowanie w wolontariat na rzecz potrzebujących, zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej, szczególne uzdolnienia w konkretnej dziedzinie. W wyjątkowych przypadkach możemy przyznać dodatkowe Stypendium roczne, w sytuacji, gdy średnia ocen będzie niższa niż 4. W tym celu niezbędna jest rekomendacja Dyrektora Szkoły, nauczyciela wychowawcy, społeczności szkolnej lub Rady Rodziców. Stypendium wynosi 500 zł i jest przyznawane na koniec roku szkolnego.